REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO FIRMY ACTELION

Korzystanie z niniejszego serwisu podlega w każdym przypadku następującemu regulaminowi oraz obowiązującym przepisom prawa. Uzyskanie przez użytkownika dostępu do niniejszego serwisu i przeglądanie go oznacza akceptację wszystkich postanowień regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. Brak zgody na którekolwiek z postanowień regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa oznacza, że użytkownik nie może korzystać z serwisu.
Dlatego przed skorzystaniem z serwisu należy zapoznać się z poniższym regulaminem. Uwaga: firma Actelion może zmienić niniejszy regulamin lub unieważnić go z dowolnej przyczyny
i w dowolnym czasie bez powiadomienia. W związku z tym użytkownik powinien okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualnie obowiązującym regulaminem, którego postanowieniami jest związany.

1. Wyłącznie do użytku niekomercyjnego i osobistego

O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, niniejszy serwis internetowy jest chroniony prawami autorskimi. W związku z tym użytkownik może pobierać, kopiować w formie elektronicznej, drukować lub wyświetlać dowolne informacje znajdujące się w niniejszym serwisie wyłącznie do użytku niekomercyjnego i osobistego. Zabrania się rozpowszechniania, modyfikacji, przesyłania lub wykorzystywania wszelkich danych zawartych w niniejszym serwisie (w tym obrazów, tekstu, grafiki, filmów itp.) do celów publicznych lub komercyjnych. Wszelkie wyjątki wymagają uprzedniej pisemnej zgody firmy Actelion. Actelion nie gwarantuje jednak ani nie oświadcza,
że korzystanie przez użytkownika z dowolnych informacji zawartych w niniejszym serwisie nie będzie naruszać praw osób trzecich.

2. Prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności

Prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, informacje zastrzeżone, produkty lub inne prawa własności, które zawiera lub do których odnosi się niniejszy serwis internetowy (zwane dalej „Prawami”), są wyłączną własnością Actelion lub innych podmiotów, które przyznały firmie Actelion prawo oraz udzieliły licencji do korzystania z takich Praw. Użytkownikowi nie jest przyznawana ani udzielana żadna licencja ani też prawo związane z którymkolwiek z tych Praw.

3. Łącza i wyświetlanie w ramce

Jedynymi dopuszczalnymi łączami do niniejszego serwisu są łącza do strony głównej. Łącza do stron wewnętrznych (deep linking) nie są dozwolone. Ponadto zabronione jest wykorzystywanie łączy typu hotlink czy inline link, wyświetlanie niniejszego serwisu internetowego w ramce (framing) oraz dowolne inne metody włączania części niniejszego serwisu internetowego do serwisu internetowego użytkownika lub serwisu internetowego osoby trzeciej. Wszelkie wyjątki wymagają uprzedniej pisemnej zgody firmy Actelion.

4. Łącza do serwisów internetowych osób trzecich

W ramach usługi dla odwiedzających niniejszy serwis internetowy może zawierać łącza do innych serwisów internetowych będących własnością osób trzecich i zarządzanych przez nie (zwanych dalej „Serwisami Internetowymi Osób Trzecich”). Należy pamiętać, że Actelion nie ma żadnej kontroli nad Serwisami Internetowymi Osób Trzecich, a zamieszczanie łączy do takich Serwisów Internetowych Osób Trzecich następuje na wyłączne ryzyko użytkownika oraz podlega informacjom prawnym i dotyczącym ochrony danych osobowych zamieszczonym
w serwisie, do którego prowadzi łącze. Ponadto Actelion w żadnej mierze nie weryfikuje, ani nie zatwierdza Serwisów Internetowych Osób Trzecich. Actelion nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dowolne Serwisy Internetowe Osób Trzecich, do których prowadzą łącza.

5. Czaty / udział użytkowników

Chociaż na firmie Actelion nie spoczywa żaden obowiązek monitorowania ani przeglądu dowolnych czatów, tablic ogłoszeniowych czy podobnych części serwisu internetowego ani też treści takiej komunikacji, Actelion może podejmować takie działania. Actelion nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść przesyłaną za pośrednictwem takich platform komunikacyjnych, wynikającej z przepisów prawa autorskiego, dotyczącej znaków towarowych, zniesławienia, ochrony danych osobowych, treści nieprzyzwoitych bądź jakichkolwiek innych. Użytkownikowi wyraźnie zabrania się przesyłania oraz zamieszczania wszelkich materiałów nielegalnych, oszczerczych, zawierających groźby, obscenicznych, pornograficznych lub bluźnierczych oraz dowolnych materiałów naruszających prawo. Actelion będzie w pełni wykonywać wszelkie nakazy sądowe lub kierowane do niej wnioski organów ścigania dotyczące ujawnienia tożsamości dowolnej osoby przesyłającej lub zamieszczającej takie materiały. Ponadto Actelion zastrzega sobie prawo do poniższych działań, nie zobowiązując się jednak do nich: usunięcia lub zablokowania dowolnych komunikatów bądź materiałów, które uzna za (i) obelżywe, obsceniczne, oszukańcze, wprowadzające w błąd, obraźliwe lub zniesławiające; (ii) naruszające dowolne prawa własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie lub do znaków towarowych; (iii) naruszające dowolną ustawę lub rozporządzenie; lub (iv) w inny sposób niedopuszczalne według własnego uznania firmy Actelion.

6. Brak poufnego traktowania informacji zamieszczanych przez użytkowników

Jeżeli nie podlegają one postanowieniom sekcji „Polityka ochrony danych osobowych” poniżej, wszelkie komunikaty lub materiały przesyłane do niniejszego serwisu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, w tym w szczególności dowolne uwagi, pytania, sugestie itp., będą traktowane jako informacje o charakterze niepoufnym
i niezastrzeżonym. Firma Actelion jest uprawniona do wykorzystywania dowolnych przesyłanych lub zamieszczanych treści do dowolnych celów, w tym w szczególności do ich przesyłania, publikowania, ujawniania, odtwarzania i zamieszczania. Ponadto firma Actelion jest uprawniona do wykorzystania dowolnych informacji, koncepcji, know-how lub podobnych treści zawartych
w dowolnych materiałach bądź komunikatach przesyłanych przez użytkownika do serwisu
w dowolnym celu, na przykład w celu opracowywania, produkcji, promocji i marketingu produktów firmy Actelion. Uwaga: użytkownik zrzeka się niniejszym wszelkich praw związanych z takimi przesyłanymi komunikatami i materiałami.

7. Polityka ochrony danych osobowych

Stosowany w niniejszej sekcji termin „dane osobowe” odnosi się do wszelkich informacji, które mogą być wykorzystane w celu określenia tożsamości użytkownika, takich jak nazwisko, data urodzenia, adres e-mail lub adres pocztowy. Niektóre z usług oferowanych w ramach niniejszego serwisu internetowego mogą wymagać rejestracji. Rejestracja w serwisie internetowym Actelion może wiązać się z koniecznością podania określonych danych, a także wybrania nazwy użytkownika i hasła. Rejestracja stanowi ujawnienie tożsamości użytkownika. Uwaga: odmowa podania żądanych danych osobowych może zablokować dostęp do niektórych części serwisu internetowego, a firmie Actelion uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zapytanie. Actelion nie będzie przetwarzać danych osobowych bez uprzedniej zgody użytkownika. Actelion będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w określonych celach
i w ograniczonym zakresie, o czym poinformuje użytkownika podczas kierowania prośby o podanie danych osobowych. Przetwarzając dane osobowe, Actelion będzie w pełni przestrzegać międzynarodowych standardów ochrony danych. W tym zakresie Actelion egzekwuje od swoich pracowników zgodność z surowymi standardami bezpieczeństwa i poufności. Actelion nie będzie udostępniać jakichkolwiek danych osobowych użytkownika osobom trzecim.
Tym niemniej dane osobowe mogą zostać w sposób incydentalny przekazane osobie trzeciej działającej w imieniu bądź na rzecz Actelion, albo w związku z działalnością Actelion, w celu ich dalszego przetworzenia zgodnie z pierwotnym celem gromadzenia takich danych. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, Actelion stara się zadbać o jasne wskazanie zarówno zobowiązania do nieujawniania danych osobowych, jak i ich zamierzonego wykorzystania. Osoby trzecie,
o których mowa powyżej, mogą uchwalić odmienne polityki w zakresie prywatności. Niemniej jednak celem Actelion jest dopilnowanie, aby osoby trzecie zagwarantowały identyczny stopień ochrony danych. Ponadto, w stosownych przypadkach, Actelion w sposób umowny zobowiąże osobę trzecią do przetwarzania danych osobowych jedynie w celach wyraźnie dozwolonych przez Actelion. Jednakże przyjmuje się jednoznacznie, że bez uprzedniej i formalnej zgody użytkownika Actelion nie będzie przekazywać osobom trzecim żadnych danych osobowych, które są wrażliwe (np. historii choroby), a użytkownik może zawsze wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie w przyszłości. Proszę zauważyć, że w przypadku wycofania zgody przez użytkownika Actelion może nie być w stanie zrealizować niektórych z jego żądań. Tym niemniej, o ile będzie to możliwe, Actelion poinformuje osoby trzecie, którym przekazano dane osobowe,
o wycofaniu zgody przez użytkownika. Actelion stara się dopilnować, aby dane osobowe użytkownika były zaktualizowane, prawidłowe i kompletne, zgodnie z przekazanymi informacjami. W każdym czasie użytkownik ma prawo do wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych albo do żądania ich usunięcia. Jeżeli użytkownik pragnie uzyskać wgląd w swoje dane osobowe przechowywane przez Actelion, zmienić je bądź usunąć, powinien skontaktować się z naszym Webmasterem. Actelion rozpatrzy wniosek użytkownika niezwłocznie, w staranny sposób i bez opłat. Jednakże żądania dotyczące usunięcia danych osobowych będą podlegać stosownym prawnym bądź etycznym obowiązkom w zakresie raportowania oraz w zakresie archiwizacji lub przechowywania dokumentów, do których Actelion musi się stosować.
We wszystkich pozostałych przypadkach Actelion będzie przechowywać dane osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest w sposób uzasadniony wymagany do zrealizowania celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, oraz zgodnie z wszelkimi obowiązującymi prawnymi bądź etycznymi wymaganiami w zakresie raportowania lub przechowywania dokumentacji. Niniejsza polityka ochrony danych ma zastosowanie tylko i wyłącznie do niniejszego serwisu internetowego.

8. Nieścisłości techniczne, błędy typograficzne i zmiany

Niniejszy serwis internetowy może zawierać nieścisłości techniczne i błędy typograficzne. Actelion zastrzega sobie prawo do zmiany, korekty i/lub udoskonalenia dowolnych informacji,
jak też dowolnych produktów opisanych w niniejszym serwisie internetowym w dowolnym czasie
i bez powiadomienia.

9. Wyłączenie odpowiedzialności

Celem firmy Actelion jest stałe dostarczanie dokładnych i aktualnych informacji za pośrednictwem serwisu internetowego, lecz użytkownik przyjmuje do wiadomości, że serwis jest udostępniany w swojej obecnej postaci. Actelion nie udziela żadnego rodzaju gwarancji ani rękojmi ani też nie składa żadnego rodzaju oświadczeń, wyraźnych ani dorozumianych, związanych z treścią niniejszego serwisu (w tym w szczególności z tekstem, grafiką i łączami). Ponadto Actelion nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika
z niniejszego serwisu internetowego i jego treści. Actelion nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, odpowiedniość, kompletność, kompleksowość, przydatność, wiarygodność bądź aktualność treści niniejszego serwisu internetowego. Actelion nie udziela żadnej gwarancji ani rękojmi, że funkcje zawarte w serwisie internetowym będą działać w sposób nieprzerwany lub wolny od błędów, a usterki zostaną naprawione, bądź że niniejszy serwis internetowy lub udostępniający go serwer są wolne od wirusów i innych szkodliwych elementów. Actelion zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego wyłączenia dowolnych funkcji serwisu internetowego oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dowolne czasowe bądź trwałe wyłączenie niektórych lub wszystkich funkcji serwisu. Ponieważ wyłączenie rękojmi nie jest dopuszczalne w niektórych jurysdykcjach, niektóre z powyższych wyłączeń mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

10. Informacje na temat produktów firmy

Actelion Zawarte w niniejszym serwisie internetowym informacje na temat produktów firmy Actelion nie mają w zamiarze zastąpić fachowej porady lekarskiej. Jeżeli użytkownik jest pacjentem, powinien skontaktować się z lekarzem lub dostawcą usług medycznych i powiadomić go, że potrzebuje porady medycznej. Actelion udzieli odpowiedzi na zapytania lekarza lub dostawcy usług medycznych użytkownika. Informacje o produktach są skierowane do szerokiego grona odbiorców i mogą zawierać informacje, które nie są dostępne w danym kraju. Proszę skontaktować się z odpowiednim partnerem firmy Actelion w sprawie dokumentów i informacji dotyczących danego kraju.

11. Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niektóre ze stwierdzeń zawartych w niniejszym serwisie internetowym dotyczą przyszłości.
Takie stwierdzenia z natury wiążą się z pewnym ryzykiem, niepewnością i innymi czynnikami, które mogą skutkować istotnymi różnicami między rzeczywistymi wynikami lub osiągnięciami firmy Actelion oraz jej podmiotów stowarzyszonych a wartościami oczekiwanymi bądź przewidywanymi w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są oparte na obecnych oczekiwaniach i założeniach firmy Actelion, na które wpływ może wywierać wiele czynników. Wśród tych czynników należy wymienić niezdolność firmy Actelion do opracowania nowych produktów lub opóźnienia w ich opracowywaniu, niemożność uzyskania spodziewanych zezwoleń organów regulacyjnych, problemy z komercjalizacją obecnych produktów ze względu na konkurencję lub inne czynniki oraz regulacje rządowe ograniczające zdolność firmy Actelion do sprzedaży jej produktów. Actelion nie przyjmuje odpowiedzialności za aktualizację zawartych w niniejszym serwisie internetowym stwierdzeń dotyczących przyszłości w celu uwzględnienia dowolnych zdarzeń bądź okoliczności następujących po dacie aktualizacji treści zawartych w serwisie.

12. Obowiązujące prawo i właściwość sądu

Korzystanie z niniejszego serwisu podlega pod każdym względem przepisom prawa szwajcarskiego bez uwzględnienia przepisów prawa kolizyjnego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie spory i postępowania sądowe wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszego serwisu internetowego bądź dotyczące go będą podlegać wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów kantonu Basel-Landschaft w Szwajcarii.

 

Kontakt

Actelion Pharma Polska Sp.zo.o.
ul. Nowogrodzka 21
00-511 Warszawa
Polska
Contact
Tel.:+48 22 262 31 00
Faks:+48 22 262 31 01
Kontakt